Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovania

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.beautycollege.sk, resp. www.bcl.sk, (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) zakúpiť si akreditované alebo certifikované kurzy v oblasti starostlivosti o ľudské telo (ďalej len „Služba“) . Podrobnejší popis jednotlivých kurzov nájdete v jednotlivých sekciách na našej Webovej stránke. 

1.2 Webovú stránku prevádzkuje spoločnosti SENI s. r. o., IČO: 35852917, DIČ: 2021792146, IČ DPH: SK2021792146, so sídlom Úprkova 41, 811 04  Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Vložka č. 28312/B (ďalej len „my“), e-mail: info@bcl.sk

1.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke alebo objednaním Služby (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. 

 

 1. Využívanie Služby

2.1 Na Webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu a hesla. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.

2.2 Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).

2.3 Po Registrácii Vám bude umožnené využívať Službu, a to tak, že po vyplnení objednávkového formuláru, v ktorom si zvolíte druh kurzu (ďalej len „Objednávka“), spracovaní a prijatí úhrady (ďalej len „Cena“), na náš účet, budete zaevidovaný do zoznamu študentov. Prostredníctvom e-mailu Vám oznámime presné podmienky, dátum miesto a čas začatia kurzu a iné detaily, ktoré sa kurzu budú týkať. 

2.4 Pred potvrdením a odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, fakturačné údaje a spôsob platby. Zverejnenie údajov o programoch kurzov na našej Webovej stránke sa nepovažuje za návrh o uzatvorenie zmluvy, ale za výzvu na predloženie návrhu z Vašej strany. Odoslaním Objednávky robíte takýto návrh na kúpu účasti v kurze. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Cenu kurzu. Právo na účasť na kurze získate v momente, kedy Vám emailom potvrdíme úhradu. Takéto potvrdenie urobíme hneď po tom, čo nám zašlete Objednávku a zaplatíte príslušnú cenu podľa článku 3 nižšie. Od tohto momentu Vám bude účasť na kurze dostupná. 

 1. Spôsob platby

3.1 Za príslušný kurz ste povinný zaplatiť jednorazový poplatok vo výške zverejnenej na Webovej stránke pri každom type kurzu. Pri certifikovaných kurzoch platíte plnú sumu a pri akreditovaných platíte rezervačný poplatok. Zrušiť rezerváciu je možné do 14 dní pred začiatkom kurzu. Rezervačný poplatok pri akreditovaných kurzoch je nevratný. 14 dní pred začiatkom kurzu od nás dostanete faktúru na uhradenie zvyšnej sumy. Po uhradení tejto faktúry dostanete podrobné informácie k nástupu na kurz a ostáva Vám už iba odpočítavať dni do jeho začiatku.  

3.2 Platba je možná platobnou kartou, Apple Pay a Google Pay cez platobnú bránu Stripe. 

3.3 Cena každého programu je uvedená v Cenníku v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH) či ostatných poplatkov.

 

 1. Garancia vrátenia peňazí

4.1 Robíme všetko pre to, aby sme Vám poskytli Služby v maximálnej možnej kvalite. Napriek tomu nedokážeme zabezpečiť, že Vám bude naša Služba páčiť a že Vám bude vyhovovať.

4.2 Preto, ak nie ste presvedčený o kvalite našich kurzov, môžete do 30 dní od zakúpenia kurzu od Zmluvy odstúpiť. Ak od Zmluvy takto odstúpite, my Vám v čo najkratšej dobe, ktorá nebude dlhšia ako 14 dní vrátime zaplatený poplatok. Odstúpením od Zmluvy strácate prístup do kurzu.

4.3 Odstúpiť od Zmluvy môžete akýmkoľvek spôsobom, napríklad emailom alebo v listinnej podobe. Postačí, ak nám v rámci lehoty zašlete email s informáciou, že nemáte záujem o nástup do kurzu, ktorý ste si zakúpili, a my to budeme považovať za odstúpenie od Zmluvy.

 

 1. Záručné a reklamačné podmienky

5.1 Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu, môžete to reklamovať. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak nám zašlete email na info@bcl.sk, najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch na to máme zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k Vašej spokojnosti odstránili čo najskôr. Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Na konci Vám zašleme email, v ktorom uvedieme, že Vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdŕžaní emailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následne riešenie k Vašej spokojnosti. 1. Zrušenie Užívateľského účtu

6.1 Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť v sekcii „Môj účet“

6.2 Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.

 

 1. Autorské právo

7.1 Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

 

 1. Ďalšie práva a povinnosti

8.1 Vždy sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom a zhodnoťte svoje fyzické schopnosti pred začatím ktoréhokoľvek kurzu na tejto webstránke. Používame materiály, ktoré sú certifikované a kozmeticky nezávadné, avšak citlivosť na niektoré zložky materiálov ovplyvniť nevieme. Preto Vás prosíme o informácie o akejkoľvek kontraindikácii či precitlivelosti na chemické zložky a informácie o alergiách. Pri akomkoľvek náznaku zdravotného problému nás prosím informujte a kontaktujte svojho lekára. 

8.2 Ak ste tehotná, alebo máte akúkoľvek špeciálnu diagnózu resp. históriu dermatologických problémov, konzultujte prosím účasť na kurze so svojím lekárom, ktorý pozná vašu diagnózu. 

 

 1. Ochrana osobných údajov

9.1 Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov a používania cookies.

Dokument Ochrana osobných údajov nájdete TU a dokument o tom ako používame Cookies nájdete TU.

 

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

10.1 Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

10.2 Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo, alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.3 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4 Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

10.5 V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

10.6 Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

 

 1. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

11.2 V odôvodnených prípadoch nie sme povinní uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu.

11.3 Svojou ponukou Služieb vrátane ceny sme viazaní v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

11.4 Objednaním Služby, resp. uzatvorením Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese: www.bcl.sk/obchodne-podmienky/

11.5 Súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy si hradíte Vy.

11.6 Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

11.7 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.8 Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.

11.9 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Táto verzia VOP platí od 1. 11. 2022