Všeobecné obchodné podmienky

  1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.beautycollege.sk, resp. www.bcl.sk, (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) zakúpiť si akreditované alebo certifikované kurzy v oblasti starostlivosti o ľudské telo. Podrobnejší popis jednotlivých kurzov nájdete v jednotlivých sekciách na našej Webovej stránke.

1.2 Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť SENI s. r. o., so sídlom Úprkova 41, 811 04  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35852917, DIČ: 2021792146, IČ DPH: SK2021792146, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu  Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28312/B, e-mail: info@bcl.sk (ďalej len „my“)

1.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne zaplatením Vami objednaného akreditovaného alebo certifikovaného kurzu, Vašou registráciou na Webovej stránke (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku.

  1. Webová stránka a objednávka

2.1 Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

2.2 Na Webovej stránke sa registrujete vyplnením registračného formulára. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). Registráciou Vám vznikne užívateľský účet (ďalej len „Užívateľský účet“), prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k možnosti objednania si Vami zvoleného kurzu. Okamihom úspešnej registrácie na Webovej stránke sa zaväzujete dodržiavať pravidlá používania našej Webovej stránky. Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť v sekcii „Môj účet“. Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť napríklad v prípade podstatného porušenia zmluvy o poskytnutí kurzu, nevhodného správania sa počas kurzu alebo v prípade porušenia autorských práv.

2.3 Po Registrácii Vám bude umožnené vyplnením objednávkového formuláru si vybrať a zvoliť druh kurzu (ďalej len „Objednávka“). Pred potvrdením a odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, fakturačné údaje a spôsob platby, zvolený kurz. Zverejnenie údajov o kurzoch na našej Webovej stránke sa nepovažuje za návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí kurzu.

2.4 Po potvrdení Objednávky budete presmerovaný do platobnej brány Stripe, prostredníctvom ktorej vykonáte úhradu ceny Vami zvoleného a vybraného kurzu. Za príslušný kurz ste povinný zaplatiť jednorazový poplatok vo výške zverejnenej na Webovej stránke pri každom type kurzu. Pri certifikovaných kurzoch platíte plnú sumu a pri akreditovaných platíte rezervačný poplatok. Rezervačný poplatok pri akreditovaných kurzoch je nevratný.

2.5 Zaplatením konečnej ceny kurzu, teda pripísaním ceny kurzu na náš účet, dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí kurzu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto všeobecné obchodné podmienky. Právo na účasť na kurze získavate v momente, kedy Vám emailom potvrdíme úhradu ceny kurzu.

2.6 Po prijatí úhrady Ceny kurzu na náš účet, Vám prostredníctvom zaslaného e-mailu oznámime presné podmienky, dátum, miesto a čas konania kurzu a ďalšie detaily súvisiace s kurzom.

2.7 Máte právo na zrušenie objednávky, ktorým odstúpite od uzatvorenej zmluve o poskytnutí kurzu. Odstúpiť od zmluvy o poskytnutí kurzu môžete akýmkoľvek spôsobom, napríklad emailom alebo listom doručeným na našu adresu. Postačí, ak nám v rámci lehoty zašlete email s informáciou, že sa nezúčastnite Vami zaplateného kurzu, a my to budeme považovať za odstúpenie od Zmluvy. Zrušiť Objednávku, teda odstúpiť od zmluvy je možné najneskôr do 14 dní pred plánovaným termínom kurzu. Po zrušení Objednávky po tejto lehote nemáte právo na vrátenie zaplateného jednorazového poplatku za certifikovaný kurz.   

2.8 V prípade platného odstúpenia od zmluvy o poskytnutí kurzu Vám vrátime cenu za kurz v lehote nie dlhšej ako 14 dní od zrušenia Objednávky.

2.9 Cena každého kurzu je uvedená v Cenníku a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH) či ostatných poplatkov.

2.10 Poskytovateľ certifikovaných kurzov SENI s.r.o., Beauty College, nie je povinný kontrolovať kvalifikáciu objednávateľov certifikovaných kurzov. Objednávateľ objednávkou kurzu prehlasuje, že má potrebné vzdelanie na absolvovanie pokročilého vzdelávania.

2.11 Rozsah hodiny je uvedený vo vyučovacích hodinách v trvaní 45 minút.

  1. Reklamačné podmienky

5.1 Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Webovou stránku akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu, môžete to reklamovať. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak nám zašlete email na info@bcl.sk, najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie, ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže Vaša spokojnosť s našimi kurzami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém odstránili čo najskôr. Na konci Vám zašleme email, v ktorom uvedieme, že Vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdŕžaní emailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následne riešenie k Vašej spokojnosti.

  1. Ďalšie práva a povinnosti

6.1 Vždy sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom a zhodnoťte svoje fyzické schopnosti pred začatím ktoréhokoľvek kurzu na tejto webstránke. Používame materiály, ktoré sú certifikované a kozmeticky nezávadné, avšak citlivosť na niektoré zložky materiálov ovplyvniť nevieme. Preto Vás prosíme o  informácie o akejkoľvek kontraindikácii či precitlivenosti na chemické zložky a informácie o alergiách. Pri akomkoľvek náznaku zdravotného problému nás prosím informujte a kontaktujte svojho lekára.

6.2 Ak ste tehotná, alebo máte akúkoľvek špeciálnu diagnózu resp. históriu dermatologických problémov, prosíme, konzultujte účasť na kurze so svojím lekárom, ktorý pozná vašu diagnózu.

6.3 Pred začatím každého kurzu skontrolujeme prítomnosť jeho účastníkov, aby nedošlo k zámene, resp. k účasti osôb, ktoré sa na kurz neprihlásili.

Po ukončení certifikovaného kurzu Vám vystavíme príslušný certifikát. V prípade akreditovaného kurzu Vám vystavíme Osvedčenie. Osvedčenie bude vydané po úspešnom absolvovaní skúšky.

Vykonanie skúšky je nevyhnutnou súčasťou úspešne ukončeného akreditovaného kurzu. Každý účastník kurzu má nárok na riadny termín skúšky, ktorý je zahrnutý v cene kurzu. V prípade ak účastník kurzu nebol na prvom termíne skúšky úspešný má nárok na jeden opravný termín, ktorý je spoplatnený sumou 90 EUR / účastník / termín.

Účastníci akreditovaného kurzu sú na začiatku kurzu oboznámení s jeho priebehom a s požiadavkami kladenými zo strany poskytovateľa počas trvania kurzu. Predmetom úvodných informácii zo strany poskytovateľa sú aj požiadavky poskytovateľa na úspešné absolvovanie skúšky ako aj informácie o samotnom priebehu skúšky. Účastník kurzu potvrdzuje oboznámenie sa s predmetnými informáciami svojim podpisom pri nástupe na kurz.

  1. Ochrana osobných údajov

7.1 Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa, prosíme, oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov a používania cookies.

Dokument Ochrana osobných údajov nájdete TU a dokument o tom ako používame Cookies nájdete TU.

  1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

8.1 Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

8.2 Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo, alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.3 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.4 Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

8.5 V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

8.6 Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

  1. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej Objednávky prejavujete súhlas s ich novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo zrušiť svoj Užívateľský účet.

9.2 V odôvodnených prípadoch, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili zmluvu o poskytnutí kurzu (napr. nevhodné správanie, zneužitie Webovej stránky, porušenie prevádzkových pravidiel a pod.), máme právo Vám odoprieť účasť na kurze.

9.4 Objednaním kurzu súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej odoslaním. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese: www.bcl.sk/obchodne-podmienky/

9.5 Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

9.6 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

9.7 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Táto verzia VOP platí od 1. 6. 2023